ALGEMENE VOORWAARDEN:

1.ALGEMEEN
1.1-Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Triskal Healing Centre.
1.2-Afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Triskal zijn overeengekomen.

2.OVEREENKOMST EN AANBOD
2.1-Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, mits de aanbieding door de koper als order wordt geaccepteerd middels een schriftelijke of mondelinge orderbevestiging. De overeenkomst is na de orderbevestiging bindend, tenzij koper schriftelijk de geplaatste order binnen 7 dagen na overeenkomst annuleert. Zonder bericht van annulering zal de koopovereenkomst in stand blijven. De overeenkomst kan alleen dan ontbonden worden, wanneer de door Triskal verzonden artikelen binnen 14 dagen na aankomst van goederen aan adres van koper, geretourneerd worden volgens artikel 8, als Triskal zich niet houdt aan de levertijd volgens artikel 4 of op verzoek van Triskal.

3.PRIJZEN/TARIEVEN EN BETALING VAN GOEDEREN EN VERZENDING.
3.1-De door Triskal in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud.
3.2-Alle prijzen voor aangeboden artikelen en/of diensten zijn inclusief BTW en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. Verzendkosten zijn exclusief, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.3-Triskal houdt zich het recht voor om haar prijzen en tarieven te wijzigen. De prijswijziging geldt niet voor reeds lopende bestellingen ten tijde van de prijsverhoging.
3.4-Triskal hanteert verzendtarieven die gebaseerd zijn op PostNL tarieven. Dit geldt voor nationale en internationale bestellingen. Triskal stelt de koper ten allen tijde op de hoogte van de verzendkosten. Triskal rekent de verzendkosten van pakketpost.
Het geautomatiseerde bestelsysteem kiest automatisch de verzendkosten.
3.5-Koper dient bij bestellen zelf de ingevoerde persoons-adresgegevens te controleren op juistheid. Triskal is nooit verantwoordelijk voor onjuist verstrekte gegevens van de koper ten tijde van het plaatsen van de bestelling. Indien een bestelling retour komt ten gevolge van foutief opgegeven verzendgegevens, is Triskal gerechtigd alle hieruit voortvloeiende extra (verzend)kosten om de bestelling alsnog correct uit te voeren, te verhalen op de koper.
3.6-Alle facturen zullen door de koper worden betaald overeenkomstig de in de orderbevestiging vermelde betalingscondities.
3.7-Door Triskal geleverde goederen blijven eigendom van Triskal tot het factuurbedrag geheel en blijvend is voldaan.
3.8-Indien met een koper een overeenkomst volgens artikel 2 is aangegaan, verplicht de koper zich het volledige factuurbedrag per direct te voldoen. Indien koper zich zonder opgaaf van reden of schriftelijke annulering onthoudt van de genoemde plicht, is Triskal gerechtigd toekomstige bestellingen van koper op te schorten, totdat het factuurbedrag van nog openstaande bestelling is voldaan. Indien koper het factuurbedrag in zijn geheel niet voldoet zonder opgaaf van reden of tijdige schriftelijke annulering, ontvangt koper van Triskal een eerste herinnering en een aangetekende schriftelijke aanmaning voor het in gebreke blijven van diens verplichtingen, ontstaan uit de overeenkomst welke is aangegaan met het plaatsen van een bestelling. De kosten van de aangetekende schriftelijke waarschuwing zullen aan de koper worden doorberekend middels een verhoging van het factuurbedrag.
3.9-Het niet reageren op eerdere waarschuwingen en schriftelijke aanmaning, leidt tot onmiddellijke inschakelen van een gerechtsdeurwaarder. Alle hieruit voortvloeiende kosten zullen en kunnen worden verhaald op koper.

4.LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN
4.1-Triskal houdt zich onder normale omstandigheden, zoals beschreven in artikel 4.3, een levertermijn aan van minimaal 3 dagen tot maximaal 8 weken vanaf de datum van binnenkomst van betaling van koper.
4.2-De door Triskal eerder genoemde leveringstermijn zal echter, indien situaties als beschreven in artikel 5 zich voordoen, nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn. Bij niet tijdige levering onder normale omstandigheden, dient Triskal koper derhalve op de hoogte te stellen, waarbij Triskal alsnog een termijn van 30 dagen moet worden gegeven om alsnog te leveren. Na het overschrijden van de genoemde 30 dagen is de koper gerechtigd de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en het vooruitbetaalde bedrag terug te vorderen.
4.3-Levering geschiedt op het tijdstip dat de goederen op voorraad zijn bij Triskal en de betaling van de koper ontvangen is.
4.4-Triskal is gerechtigd bij niet-voorradig zijn van artikelen een gelijkwaardig product toe te sturen.

5.OVERMACHT EN/OF BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN.
5.1-Triskal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen.
5.2-Omstandigheden vermeld in artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in energie- internet- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
5.3-In geval van tijdelijke overmacht, is Triskal gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan de maximale levertijd van 6 weken plus 30 dagen duurt, zal de koper gerechtigd zijn om de koopovereenkomst te ontbinden.
5.4-Koper is , behoudens het bepaalde in artikel 5, in geval van overmacht niet gerechtigd direct tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen, voordat de maximale leveringstermijn is verstreken.
5.5-Bestellingen welke buiten schuld van Triskal tijdens verzending zijn zoekgeraakt, zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Triskal of indien het pakket voorzien is van traceercode. Indien 1 of meer artikelen zijn zoekgeraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Triskal gerechtigd de inkoopprijs van de artikelen op de klant te verhalen.

6.RISICO
6.1-Het risico van beschadiging van zaken die voorwerp van overeenkomst zijn, zijn voor risico van Triskal of vervoerder tot het moment waarop koper de goederen in ontvangst heeft genomen, zonder direct melding van schade aan vervoerder of Triskal te hebben opgegeven. Zie ook artikel 8.2 en 8.3
6.2-Het risico van zoekraken van zaken die voorwerp van overeenkomst zijn en/of verstuurd zijn onder de noemer brievenbuspost (niet traceerbare post), gaat over op koper op het moment van verzending. Triskal verplicht zich wel alle voor haar mogelijke middelen aan te wenden om een zoekgeraakte bestelling op te sporen. Traceerbare bestellingen (pakketten) voorzien van een traceercode komen bij zoekraken wel volledig voor risico van Triskal. Voorwaarde hiervoor is dat op het moment dat koper vermoedt dat een bestelling is zoekgeraakt deze Triskal hiervan onmiddellijk op de hoogte dient te stellen, zodat Triskal tijdig een onderzoek kan starten.
6.3-Daar Triskal geen zicht heeft op internationale verzendingen van bestellingen, verstuurt zij geen vervangende artikelen voor het eerder verstuurde artikel, wat door schuld van de vervoerder in het land van de koper is zoekgeraakt. Het risico van het zoekraken van bestellingen is bij internationale bestellingen volledig en altijd voor risico van koper. Deze artikelen zullen dus geenszins worden vergoed of vervangen.
6.4-Het risico van zoekraken van ongefrankeerde zendingen, verstuurt door koper, welke ontstaat door het niet aannemen van dergelijke pakketten door Triskal, zie artikel 8.5, komt in zijn geheel voor risico van koper. Koper is zelf verantwoordelijk voor het correct versturen van retourzendingen en, in geval van zoekraken, het achterhalen van het geretourneerde pakket. Pas als het betreffende pakket op de juiste wijze bij Triskal wordt aangeboden, d.w.z. voldoende gefrankeerd en in exacte staat van ontvangst, zal Triskal financiële tegemoetkoming bieden.

7.INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN
7.1-Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Triskal geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2-Triskal garandeert niet dat de aan koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden, gebaseerd op de stelling dat met een door Triskal geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

8.ANNULEREN EN RETOURNEREN.

8.1-Retourzendingen worden krachtens de Wet Koop op afstand door Triskal uitsluitend en zonder opgaaf van reden geaccepteerd, indien de koper het product binnen 14 dagen na bezorging onbeschadigd en in originele staat op kosten van koper verstuurt. Deze regel geldt niet voor afgeprijsde artikelen of artikelen genoemd in artikel 8.4. Triskal verplicht zich, na retournering en ontvangst van het voldoende gefrankeerde en onbeschadigde pakket en het zich in originele staat bevinden van het geretourneerde, het vooruitbetaalde bedrag min de gemaakte kosten, binnen 30 dagen na ontvangstdatum retourzending, terug te storten op de rekening van de koper. Onder gemaakte kosten vallen de betaalde verzendkosten, t.w.v € 6.95.
8.2-Koper heeft de verplichting bij aflevering van zaken direct te onderzoeken of de levering c.q. artikelen schadevrij zijn afgeleverd door PostNL. Indien niet schadevrij, dient koper PostNL direct aansprakelijk te stellen voor de schade en Triskal direct schriftelijk en in ieder geval binnen 6 uur na aflevering op de hoogte te stellen. Zowel vervoerder PostNL als Triskal zullen een onderzoek starten naar de schade en de oorzaak hiervan. Tot op het moment dat genoemd onderzoek is afgerond, heeft koper geen recht op schadevergoeding tot duidelijk is welke partij oorzaak is van schade aan de levering. Koper verplicht zich na melding van de schade aan eerdergenoemd onderzoek volledige medewerking te verlenen tot op de dag dat het onderzoek is afgerond. Indien koper geen medewerking verleent aan genoemd onderzoek, verspeelt koper het recht op schadevergoeding of enige compensatie voor de schade. Als blijkt dat de koper de schade al had kunnen constateren ten tijde van het aannemen van de levering en dit niet direct heeft gemeld aan de vervoerder, zal Triskal geen schade vergoeden, op grond van nalatigheid op de controle van de levering. Koper kan zich dan eventueel beroepen op schadevergoeding door vervoerder PostNL. Bij het door PostNL afleveren van geopende doos of envelop, waardoor bij aflevering goederen van uw bestelling ontbreken, dient u PostNL aansprakelijk te stellen voor diefstal van goederen. Triskal vergoedt in dit geval de ontbrekende goederen niet.
8.3-Indien bij aflevering van de goederen door koper onmiddellijk schade geconstateerd wordt of koper redelijkerwijs direct bij aflevering had kunnen constateren dat de levering beschadigd werd afgeleverd door PostNL, wordt van koper verwacht te handelen zoals in artikel 8.2 beschreven.
8.4-Artikelen die niet standaard in het assortiment zijn opgenomen en die op verzoek van de koper worden besteld en/of gemaakt, kunnen niet worden geannuleerd, geruild of teruggenomen. Boeken, posters en CD’s en dergelijke kopieerbare artikelen worden niet teruggenomen, daar het kopiegevoelig materiaal betreft. Alle Avalon-Goddess producten, waaronder crèmes, verdampolie, massageolie, badzout, wierook, scrub, kunnen niet worden geruild, teruggenomen of geannuleerd. Dit om hygiënische redenen.
8.5-Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden in geen geval geaccepteerd.

9.AANSPRAKELIJKHEID/COMMUNICATIE
9.1-Triskal is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en Triskal.
9.2-Triskal is nimmer aansprakelijk voor vertragingen of kosten welke ontstaan zijn door onjuist verstrekte bank-, persoons-, of verzendgegevens door koper , waardoor Triskal verhinderd wordt een bestelling correct uit te voeren.
9.3-Triskal stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van nationale post, welke tijdens verzending is zoekgeraakt. Triskal stelt zich alleen aansprakelijk voor zoekgeraakte pakketten die voorzien zijn door vervoerder van een traceercode. Voor internationale bestellingen/verzendingen ligt het risico volledig bij koper, zie artikel 6.3
9.4-Koper dienst zich vooraf op de hoogte te stellen en gaat ten allen tijde akkoord met de door Triskal gestelde leveringsvoorwaarden, alvorens een orderbevestiging te plaatsen.

10.PERSOONSGEGEVENS.
10.1-De door koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in het bestand van Triskal. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van koper. Verstrekken van gegevens aan derden gebeurt uitsluitend bij: *bij niet voldoen aan betalingsvoorwaarden: Triskal zal de gegevens aan derden verstrekken i.v.m. het incasseren van verschuldigde bedragen *indien Triskal van rechtswege verplicht wordt om persoonsgegevens uit te geven, zal zij daar uiteraard aan moeten voldoen.

11.BETALINGSMOGELIJKHEID
11.1-Vooruitbetaling. De bestelde producten moeten vooruit betaald worden. De bestelling wordt verzonden nadat de betaling binnen is bij Triskal. Vooruitbetaling is mogelijk via: Overboeking naar bankrekening NL35INGB0002384038 t.n.v. Triskal Healing Centre. Voor bestellingen vanuit het buitenland: IBAN: NL35INGB0002384038 en BIC: INGBNL2A.

Wij hopen dat alles duidelijk is d.m.v. deze voorwaarden.
Mochten er nog vragen zijn dan kun je ons altijd bellen of een mail sturen.
Mochten er nog vragen zijn over artikelen, ook dan kun je ons een mailtje sturen of even bellen.

Groetjes Marianne